EKLİPS
Film Tablet

Üretici Firma:
Sanovel
Etken Madde(ler):
Losartan potasyum

Piyasa Şekilleri:
50 mg: 28 film tablet, 100 mg: 28 film tablet, 100 mg: 56 film tablet içeren blister ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Başlangıç ve idame dozu günde bir defa 50 mg'dır. Maksimum antihipertansif etkiye tedavi başladıktan 3-6 hafta sonra ulaşılır. Doz gerektiğinde günde bir defa 100 mg'a çıkarılabilir. İntravasküler hacim azalması olan hastalarda (örneğin, yüksek doz diüretik tedavisi görenler), 75 yaşın üzerindeki yaşlı hastalarda ve orta-şiddetli renal yetmezliği olan hastalarda  başlangıç dozu olarak günde bir defa 25 mg'lık doz önerilir. Losartan potasyum aç veya tok karnına alınabilir.

Endikasyonları:
Anjiyotensin II reseptör antagonistidir. Hipertansiyon tedavisinde endikedir. Tek başına ya da diğer antihipertansif ajanlarla birlikte kullanılabilir.

Kontrendikasyonları:
Losartana karşı aşırı duyarlılık gösteren hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:
İntravasküler hacim azalması olan hastalarda (örneğin yüksek doz diüretikler ile tedavi edilmiş olanlar) semptomatik hipotansiyon oluşabilir. Bu şartlar tedaviye başlanmadan önce düzeltilmeli veya daha düşük bir başlangıç dozu uygulanmalıdır. Farmakokinetik veriler, sirozlu hastalarda plazma losartan konsantrasyonunun önemli derecede arttığınıgösterdiği için hepatik bozukluk öyküsü olan hastalarda daha düşük bir doz göz önüne alınmalıdır. İki taraflı renal arter stenozu veya tek renal arter stenozu olan hastalarda renin anjiyotensin sistemini etkileyen diğer ilaçlar kan üre ve serum kreatinin düzeyini yükseltebilirler. Tamamiyle kesinlik kazanmamış olmasına rağmen bu durum anjiyotensin II reseptör antagonistleriyle de ortaya çıkabilir. Renin anjiyotensin sistemi üzerinde etkili olan ilaçlar, gebeliğin ikinci ve üçüncütrimestrinde kullanıldığında, oluşmakta olan fetusta hasara hatta ölüme yol açabilir. Gebelik durumu söz konusu olduğunda kullanıma en kısa zamanda son verilmelidir. Gebe kadınlarda herhangi bir çalışma olmadığı halde hayvanlar üzerinde losartan potasyum ile yapılan çalışmalar farmakolojik yolla renin anjiyotensin sistemine yapılan etkinin fetal ve neonatal hasara ve ölüme yol açtığını göstermektedir. İnsanlarda, renin anjiyotensin sisteminin oluşmasına bağlı fetal renal perfüzyon, gebeliğin ikinci üç aylık döneminde başlamaktadır. Bu yüzden fetus riskleri gebeliğin ikinci ve üçüncü üç aylık dönemlerindeuygulanması ile artmaktadır. Losartanın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. İlacın anne için önemi saptandıktan sonra emzirmeye veya ilaç kullanımına son verilmesi hakkında bir karara varılmalıdır. Çocuklarda güvenilirliği ve etkinliği henüz kanıtlanmamıştır. Klinik araştırmalarda losartanın güvenilirlik ve etkinlik profillerinde yaşa bağlı farklılıklararastlanmamıştır.

Yan Etkileri:
Yan etkileri hafif ve geçici olup tedavinin kesilmesini gerektirmez. Esansiyel hipertansiyonda yapılan kontrollü klinik çalışmalarda hastaların %1 veya daha fazlasında plaseboya oranla daha fazla görülen ilaca bağlı tek yan etki baş dönmesi olarak saptanmıştır. Buna ilaveten hastaların %1'inden daha azında doza bağlı ortostatik etkiler görülmüştür. Kontrollü klinik çalışmalarda insidansı plasebonunkinden az da olsa nadiren döküntü görülmüştür. Kontrollü klinik çalışmalarda hastaların %1.5'inde hiperkalemi (serum potasyumu >5.5 mEq/l) saptanmış ama losartan tedavisinin kesilmesi gerekli görülmemiştir. ALT değerlerinde yükselmelere nadiren rastlanmış ve tedavinin kesilmesi ile tekrar normale dönmüştür.

İlaç Etkileşimleri:
Klinik önem taşıyan bir ilaç etkileşmesine rastlanmamıştır. Klinik farmakokinetik araştırmalarda hidroklorotiyazid, digoksin, varfarin, simetidin ve fenobarbitalle etkileşim çalışmaları yapılmıştır.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “EKLİPS(Film Tablet)” hakkında kimse yorum yapmamış ilk siz yapmak istermisiniz?.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda