NİDİLAT
Yumuşak Jelatin Kapsül

Sanofi-Synthelabo


Etken Madde(ler):
Nifedipin 10 mg

Piyasa Şekilleri:
30 yumuşak jelatin kapsül içeren blister ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Angina: Günde 3x1 kapsül oral yoldan alınır. Gerekirse doz günde 3x2 kapsüle artırılabilir. Prinzmetal anginada doz günde 4 kapsüldür. Akut hipertansif krizde kapsüller ağızdan patlatılarak dil altından emilir. Gerekirse ikinci kapsül 60 dakika sonra verilmelidir.

Endikasyonları:
Angina pectoris (efor anginası ve prinzmetal angina) krizlerinde önleyici olarak oral yolla; hipertansiyonda ani krizlerin tedavisinde sublingual; Raynaud hastalığının semptomatik tedavisinde (kriz tedavisinde sublingual, nüksün önlenmesinde oral yolla) endikedir.

Kontrendikasyonları:
Nifedipine aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:
Hastaların çoğunda nifedipinin hipotansif etkisi hafif derecededir ve iyi tolere edilir. Nadiren bazı hastalarda ve genellikle başlangıç tedavisi veya dozun yükseltilmesi sırasında ve betablokerlerle birlikte uygulanmasında daha sık olarak, aşırı hipotansiyon görülebilir. Başlangıç tedavisi ve dozun artırılması sırasında kan basıncının sık sık kontrol edilmesi önerilir. Özellikle kan basnıcını düşüren diğer ilaçları kullanmakta olan hastalar yakından gözlenmelidir. Fentanil anestezisi altında koroner by-pass ameliyatı uygulanan nifedipin ve betablokerleri birlikte kullanan hastalarda ciddi hipotansiyon ve sıvı volümü ihtiyacında artış bildirilmiştir. Bu etkileşimin kombine tedavi nedeniyle oluştuğu düşünülmekteyse de nifedipinin tek başına kullanımında da fentanil ve diğer narkotik analjeziklere benzer bir etkileşimin olabileceği göz önüne alınmalı ve hastanın durumu uygun olduğu takdirde ameliyattan önce nifedipinin vücuttan atılımı için yeterli süre (en az 36 saat) bırakılmalıdır. Bazı hastalarda başlangıç tedavisi veya dozun artırılması sırasında anginanın artabildiği bildirilmiştir. Betabloker tedavisi yeni sonlandırılmış hastalarda muhtemelen katekolaminlere duyarlılığın artmış olması nedeniyle betabloker yoğunluğu sendromu şeklinde anginal ağrılar artabilir. Nifedipin tedavisine başlanmasıyla bu ağrılar önlenemez, hatta nifedipinin katekolamin salgısını artırıcı refleksleri uyarması nedeniyle angina artabilir. Bu nedenle betabloker yerine nifedipin uygulanmasına karar verilen hastalarda betabloker dozunun yavaş yavaş azaltılması uygundur. Çok nadir olarak betabloker tedavisinde olan hastalara nifedipin tedavisi başlanmasıyla kalp yetersizliği gelişebildiği bildirilmiştir. Özellikle ileri derecede aort stenozu olan hastalar daha yüksek risk altındadır. Nifedipin uygulanan hastaların yaklaşık onda birinde, sol ventrikül disfonksiyonu olmaksızın, arteriyel vazodilatasyona bağlı hafif ve orta derecede periferik ödem görülebilir. Genellikle alt ekstremitelerde görülen bu ödem, diüretik tedavisine yanıt verir. Konjestif kalp yetersizliği olan anginalı hastalarda bu ödemle sol ventrikül disfonksiyonunun etkilerine bağlı ödemin ayırıcı tanısı dikkatle yapılmalıdır. Nifedipinin sıçanlar üzerinde yapılan deneylerde karsinojenik etkisi görülmemiştir. İnsanlar için önerilen maksimum dozun 30 katının sıçanlara uygulanmasıyla fertilitede azalma saptanmıştır. İn vitro mutajenite çalışmaları negatif sonuçlanmıştır. Çeşitli deney hayvanlarında yüksek dozlarda nifedipin teratojenik etki göstermiştir. Gebelikte yararı ve molası zararları dikkatle değerlendirilmeli ve mecbur kalınmadıkça kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:
Görülen yan etkiler genellikle tedavinin kesilmesini veya dozun azaltılmasını gerektirmeyecek kadar hafiftir. Baş ağrısı, sersemlik hissi, sıcak basması, halsizlik, bulantı, periferik ödem, geçici hipotansiyon, çarpıntı, burun konjestiyonu, sinirlilik, kas krampları ve dermatit gibi yan etkiler nadiren görülmüştür.

İlaç Etkileşimleri:
Nifedipinin betablokerlerle birlikte uygulanmasının hastalar tarafından iyi tolere edildiği gösterilmesine rağmen, nadiren bu kombinasyonun konjestif kalp yetersizliği, ciddi hipotansiyon veya anginanın artması olasılıklarını artırabildiği literatürde bildirilmiştir. Bazı hastalarda digoksin düzeylerinin artabilmesi nedeniyle nifedipinle tedavinin başlangıcında, doz düzenlemesinde ve sonlandırılmasında digoksin düzeylerinin izlenmesi önerilir. Simetidin uygulanmakta olan hastalara nifedipin verilmesi halinde nifedipin plazma zirve düzeylerinin belirgin olarak arttığı gösterilmiştir. Ranitidinle ise daha hafif ve belirgin olmayan bir yükselme görülmüştür. Bu nedenle simetidin tedavisindeki hastalara nifedipin verilmesi durumunda titrasyon dikkatle yapılmalıdır.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “NİDİLAT Yumuşak Jelatin Kapsül” hakkında kimse yorum yapmamış ilk siz yapmak istermisiniz?.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda