HUMIRA
Enjektör

Abbott


Etken Madde(ler):
Adalimumab 40 mg/0.8 ml

Piyasa Şekilleri:
2 kullanıma hazır enjektör içeren blister ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Humira tedavisi romatoid artritin tanı ve tedavisinde deneyimli uzman doktorlar tarafından başlatılmalı ve gözlenmelidir. Aynı enjektör veya flakonda başka bir ilaç karıştırılmamalıdır. Erişkinler: Romatoid artriti olan erişkin hastalar için önerilen Humira dozu, subkütan enjeksiyonla 2 haftada bir verilen 40 mg adalimumabtır. Metotreksat, glukokortikoidler, salisilatlar, nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar, analjezikler veya hastalığı modifiye eden diğer antiromatizmal ilaçlara Humira ile tedavi sırasında devam edilebilir. Metotreksat dışındaki hastalık modifiye eden anti- romatizmal ilaçların kombinasyonu ile ilgili olarak dikkatli olunmalıdır. Humira ile monoterapi tedavide yanıtlarında azalma meydana gelen bazı hastalar doz yoğunluğunun haftada bir defa 40 mg adalimumaba yükseltilmesinden fayda görebilirler. Mevcut veriler klinik yanıta çoğunlukla 12 haftalık tedavi süresi içinde ulaşıldığını düşündürmektedir. Bu süre içinde yanıt vermeyen bir hastada tedaviye devam kararı dikkatle değerlendirilmelidir. Psöriyatik artriti olan hastalar için önerilen Humira dozu, 2 haftada bir subkütan enjeksiyon yoluyla uygulanan 40 mg adalimumabtır. Yaşlılarda doz ayarlanması gerekmez. Çocuklar ve Adolesanlar: Bu hasta popülasyonunda çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle, 18 yaşın altındaki hastalarda Humira kullanımı önerilemez. Renal ve/veya hepatik fonksiyon bozukluğu: Humira ile bu hasta popülasyonunda çalışma yapılmamıştır. Doz önerileri yapılamaz.

Endikasyonları:
Adalimumab, insan tümör nekroz faktörüne karşı spesifik olan rekombinant insan immünoglobülini (IgG1) monoklonal antikorudur. Romatoid Artrit: Metotreksat ile kombinasyon halinde; erişkin hastalarda orta derecede veya şiddetli aktif romatoid artrit tedavisinde, metotreksat dahil  hastalık modifiye edici anti-romatizmal ilaçlar ile tedaviye karşın yeterli cevap alınamadığı durumlarda endikedir. Yapısal Hasar: Metotreksat ile kombinasyonun eklem hasarının progresyon hızını azalttığı röntgen ölçümleri yoluyla gösterilmiştir. Metotreksata karşı intolerans durumunda veya metotreksat ile tedaviye devam edilmesinin uygun olmadığı durumlarda monoterapi olarak verilebilir. Psöriyatik Artrit: Hastalığı modifiye edici antiromatizmal ilaçlarla tedaviye karşın yeterli cevap alınamayan aktif ve progresif psöriyatik artritli hastalarda endikedir.

Kontrendikasyonları:
Adalimumaba veya ilacın içerdiği yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılık gösteren hastalarda; aktif tüberküloz veya sepsis gibi şiddetli enfeksiyonlar ve fırsatçı enfeksiyonlarda; orta dereceli veya şiddetli kalp yetmezliğinde (NYHA sınıfı III/IV) kontrendikedir.

Uyarılar:
Adalimumab yada diğer TNF antagonistleri kullanımı sırasında fatal olgular dahil ciddi enfeksiyonlar ve sepsis bildirilmiştir. Ciddi enfeksiyonların birçoğu , romatoid artrit (RA)'e ek olarak hastalarda enfeksiyonlara karşı olasılık yaratan eşzamanlı immünosüpresif tedavi alan hastalarda görülmüştür. Adalimumab yada diğer TNF antagonistleri ile tedavi edilen hastalarda tüberküloz ve invaziv fırsatçı mantar enfeksiyonlar gözlemlenmiştir. Tedavi, kronik veya lokalize enfeksiyonlar dahil aktif enfeksiyonları olan hastalarda, enfeksiyon kontrol altına alınana kadar başlatılmamalıdır. Yeni bir ciddi enfeksiyon geliştiğinde, enfeksiyon kontrol altına alınana kadar uygulama kesilmelidir. Tekrarlayan enfeksiyon öyküsü olan veya hastada enfeksiyona meyil yaratan altta yatan nedenler olduğunda kullanımı konusunda dikkatli olunmalıdır. Demiyelinizan hastalıkların klinik belirtileri ve/veya radyografik bulgularının alevlenmelerine ilişkin nadir olgular vardır. Adalimumab uygulanacak hastalarda önceden mevcut veya yakın zamanda gelişen MSS demiyelinizan hastalıklarını göz önüne alınmalıdır. Tedavi edilen hastalarda lenfoma gözlemlenmiştir. Hastaların yaklaşık %1'inde alerjik reaksiyonlar gözlemlenmiştir. Anafilaktik reaksiyonlar veya başka ciddi reaksiyonlar oluşursa uygulama derhal kesilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır. Adalimumab da dahil diğerTNF antagonistlerinin enfeksiyonlara ve malignitelere karşı konak savunmasını etkilemesi olasılığı vardır. Çünkü TNF inflamasyon oluşumuna aracılık etmekte ve hücresel immün yanıtları düzenlemektedir. Hastalar tedaviden önce, tedavi sırasında ve tedaviden sonra tüberküloz dahil olmak üzere enfeksiyonlar açısından yakından izlenmelidir. Adalimumabın eliminasyonu beş aya kadar sürebildiğinden bu dönem boyunca izlemeye devam edilmelidir. Mevcut veri bulunmadığından, tedavi sırasında canlı aşıların uygulanması önerilmemektedir. Başka bir TNF antagonistiyle yapılan bir klinik çalışmada kalp yetmezliğinde kötüleşme ve konjestif kalp yetmezliğine bağlı mortalite artışı gözlemlenmiştir. Adalimumab, hafif kalp yetmezliği (NYHA sınıfı I/II) olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Orta dereceli veya şiddetli kalp yetmezliğinde kontrendikedir. Konjestif kalp yetmezliği semptomlarının yeni geliştiği veya kötüleştiği hastalarda tedavi kesilmelidir. Adalimumab ile uzun dönemli tedavinin otoimmun hastalıkların gelişmesi üzerindeki etkisi bilinmemektedir. Gebelik kategorisi B'dir. Gebelikte kullanıma ilişkin klinik veriler mevcut değildir. Gebelik sırasında verilen adalimumab yenidoğanda normal immün yanıtları etkileyebilir. Adalimumabın gebelik sırasında uygulanması önerilmez. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınların gebeliği önlemek için yeterli kontrasepsiyon önlemleri almaları ve bunlara son tedaviden sonra en az beş ay süreyle devam etmeleri kesinlikle önerilmektedir. Adalimumabın insan sütüne geçip geçmediği veya alımdan sonra sistemik absorpsiyonu olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak, insan immunoglobulinleri insan sütüne ekstrakte olduğundan, anneler bebeklerini son tedaviden sonra en az beş ay süreyle emzirmemelidir.

Yan Etkileri:
Görülen tüm advers etkiler: Nadiren selim deri neoplazileri, hemoglobinde düşme, nadiren granülositopeni, koagülasyon zamanında uzama, anti nükleer antikor varlığı, lökopeni, lenfadenopati, lenfositoz, trombosit sayısında azalma, purpura, hiperlipidemi, nadiren hiperkolesterolemi, alkali fosfataz artışı, BUN artışı, hiperürisemi, periferik ödem, kilo artışı, kreatinin fosfokinaz artışı, anormal iyileşme, hipokalemi, laktik dehidrogenaz artışı, nadiren depresyon, somnolans, insomni, ajitasyon, başağrısı, başdönmesi, nadiren parestezi, vertigo, hipoestezi, nevralji, tremor, nadiren konjunktivit, göz bozukluğu, otitis media, tat duyusu değişimi, anormal görme, bulanık görme, göz kuruluğu, duyma bozukluğu, göz ağrısı, nadiren hipertansiyon, vazodilatasyon, göğüs ağrısı, migren, nadiren ekimoz, üst solunum yolları enfeksiyonu, rinit, sinüzit, bronşit, öksürükte artış, pnömoni, nadiren farenjit, dispne, akciğer hastalığı, astım, bulantı, diyare, boğaz ağrısı, nadiren anormal karaciğer fonksiyon testleri, SGPT artışı, SGOT artışı, ağız ülserasyonu, özofajit, kusma, dispepsi, konstipasyon, gastrointestinal ağrı, diş bozukluğu, gastrit, gastroenterit, dil hastalığı, oral moniliyazis, aftöz stomatit, disfaji, stomatit, ülseratif stomatit, döküntü, prüritus, herpes simpleks, nadiren deri bozukluğu, herpes zoster, makülopapüler döküntü, tırnak bozukluğu, deri kuruluğu, terlemede artış, alopesi, fungal dermatit, ürtiker, deri nodülü, deri ülseri, egzema, subkütan hematom, nadiren artralji, kas krampları, miyalji, eklem bozukluğu, sinovyit, tendon bozukluğu, idrar yolu enfeksiyonu, nadiren vaginal moniliyazis, hematüri, sistit, menoraji, proteinüri, sık idrara gitme, laboratuvar testlerinde anormallik, asteni, klinik alevlenme reaksiyonu, grip sendromu, abdominal ağrı, enfeksiyon, nadiren ateş, mükoz membran bozukluğu, ekstremitede ağrı, yüzde ödem, sırt ağrısı, selülit, ürperme, sepsis, cerrahi, enjeksiyon yerinde ağrı, nadiren enjeksiyon yerinde reaksiyon, enjeksiyon yerinde hemoraji, enjeksiyon yerinde erüpsiyon görülmüştür.

İlaç Etkileşimleri:
Romatoid artrit hastalarında adalimumab ile yapılan çalışmalarda, adalimumab ya monoterapi olarak ya da metotreksat ile eşzamanlı uygulanmıştır. Adalimumab metotreksat ile birlikte verildiğinde monoterapiye göre antikor oluşumu düşüktür (<%1). Daha önce başka TNF-antagonistleriyle tedavi edilmiş olan hastalardaki etkinlik ve güvenilirlik konusunda bir deneyim yoktur. Etanersept (TNF-alfa'yı inhibe eden diğer bir ajan) ve anakinranın (insan interlökin-1 reseptör antagonistinin rekombinant, non-glikozile bir formu) birlikte uygulanması ciddi enfeksiyon riskinde artış ve nötropeni riskinde artış ile bağlantılı olup bu tıbbi ürünlerin tek başlarına kullanımına göre ilave bir yarar sağlamamaktadır. Adalimumab ile birlikte anakinra uygulanmasının güvenliliği ve etkinliği araştırılmamıştır. Bu nedenle, adalimumab ve anakinranın kombinasyon olarak kullanımı önerilmemektedir.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “HUMIRA Enjektör” hakkında 5 kişi yorum yapmış.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda