PLETAL
Tablet

A. İbrahim


Etken Madde(ler):
Silostazol

Piyasa Şekilleri:
100 mg: 60 tablet, 50 mg: 60 tablet içeren blister ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Günlük dozlar kahvaltı ve akşam yemeğinden yarım saat önce veya 2 saat sonra alınmalıdır. Doz hastanın yaşı ve semptomların şiddetine göre ayarlanabilir. Erişkinlerde genelde mutad doz günde 2 kez alınan 100 mg Pletal tablettir. Ketokonazol, itrakonazol, eritromisin ve diltiazem gibi CYP3A4'ün inhibitörleri veya omeprazol gibi CYP2C19 inhibitörleri ile beraber silostazol tedavisi verildiğinde günde 2 defa 50 mg  uygulama tercih edilebilir. Tedavi başlangıcı itibariyle 2 ile 4 hafta gibi erken sürelerde tedaviye olumlu yanıt alınabilir, fakat yararlı etkinin ortaya çıkması için yaklaşık 12 hafta gerekebilir.

Endikasyonları:
Ağrısız yürüme mesafesinin artışı ile de görüldüğü gibi aralıklı klodikasyon semptomlarının tedavisinde; kronik arteryel oklüzyonda ülserasyon, ağrı ve ekstremitelerde soğukluk dahil iskemik semptomların tedavisinde; diğer geleneksel ilaçların yetersiz kaldığı veya kullanılamayacağı tekrarlayan serebral inmede (kardiyojenik serebral embolizm hariç) endikedir.

Kontrendikasyonları:
Hemorajili hastalarda (örn. hemofili, artmış kapiler frajilite, intrakraniyal hemoraji, sindirim kanalında hemoraji, idrar yollarında hemoraji, hemoptizi, ve vitröz cisimde hemoraji) (kanama eğilimi artabilir); konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda (silostazolün ve bu sınıf ilaçların orta-şiddetli -sınıf III ve IV- kalp yetmezliğinde sağ kalımı azalttığı bulunmuştur); ilacın bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılık öyküsü olan hastalarda; gebe olan yada gebe olması muhtemel hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:
Anjina pektorisi uyarabilen nabız hızını arttırabileceğinden, hastalar anjinal semptomlar (örn. göğüs ağrısı) yönünden yakından izlenmelidir. Menstrüasyon dönemindeki hastalarda (menoraji riski bulunmaktadır), kanama eğilimi ya da kanamaya karşı duyarlı zemini olan hastalarda (kanama meydana geldiği taktirde, kanama eğilimi artar), koroner arter stenozlu hastalarda (muhtemelen silostazol tedavisinden kaynaklanabilecek nabız artışı angina pectorisi uyarabilir), diabetes mellituslu ya da anormal glukoz toleranslı hastalarda (hemorajik advers etkiler meydana gelebilir), ciddi karaciğer bozukluğu olan hastalarda (silostazolün kan konsantrasyonları artabilir.), ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda (silostazolün ve metabolitlerinin kandaki konsantrasyonları artabilir), kan basıncının tutarlı düzeyde yüksek olduğu ciddi hipertansiyonlu hastalarda (örn. malign hipertansiyon) dikkatle uygulanmalıdır. Serebral infarktüslü hastalara, bu durumları stabilize oluncaya kadar verilmemelidir. Artan nabız hızı anjina pektorisi uyarabileceğinden, tedavi sırasında koroner arter stenozlu hastalarda nabız hızında aşırı bir artış görüldüğü taktirde, doz azaltılmalı ya da ilaç kesilmeli ve uygun düzeltici tedbirler alınmalıdır. Silostazol, PDE3 (fosfo diesteraz III) inhibitörü olarak etki gösteren bir ilaçtır. Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda (NYHA sınıf III ile IV), PDE3 inhibitör aktivitesi olan kardiyotonik ajanlarla (milrinon ve vesnarinon) yapılan uzun süreli karşılaştırmalı çalışmalarda, plasebo alan hastalarla karşılaştırıldığında, bu kardiyotonik ajanları alan hastalarda sağkalım oranlarının daha düşük olduğu gösterilmiştir. Buna ek olarak, konjestif kalp yetmezliği olmayan hastalarda silostazol dahil PDE3 inhibitörleri ile uzun süreli tedavi sonrasında prognoz tespit edilmemiştir. Yaşlı hastalar, genç hastalara kıyasla silostazola karşı fizyolojik olarak daha duyarlı olabilirler. Daha düşük bir doz kullanılması gerekli olabilir. Pediyatrik kullanımıyla ilgili yeterli güvenlik verisi bulunmamaktadır. Gebelik kategorisi C'dir. Gebe kadına sağlayacağı yararın, fetüs üzerindeki potansiyel riskini haklı göstereceğine inanıyorsa kullanılmalıdır. Emziren kadınlarda ilacın kullanımı sırasında bebek emzirilmemelidir. Araç kullanımı üzerindeki etkileriyle ilgili kontrollü herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bazı hastalar silostazol kullanırken baş dönmesi, ya da vertigo bildirmişlerdir. Bu tür hastalar, araç ve makine kullanımı sırasında dikkatli olmaları için uyarılmalıdır.

Yan Etkileri:
En sık bildirilen, silostazol alan hastalarda insidansı %2 veya üzerinde olup, plasebo alanlara göre daha sık görülen advers olaylar, ilaç ilişkisine bakılmaksızın belirtilmiştir. Baş ağrısı, enfeksiyon, abdominal ağrı, sırt ağrısı, palpitasyon, taşikardi, anormal dışkı, diyare, dispepsi, flatulans, bulantı, periferik ödem, miyalji, baş dönmesi, vertigo, rinit, farenjit, öksürük artışı. %2 veya üzerinde ve plasebo ile görülenden daha sık gözlenmemiş yan etkiler: Asteni, hipertansiyon, kusma, bacak krampları, hiperestezi, parestezi, dispne, döküntü, hematüri, üriner sistem enfeksiyonu, soğuk algınlığı sendromu, angina pektoris, artrit ve bronşit. Silostazol alan hastalarda insidansı %2'den az olup, plasebo alanlara göre daha sık görülen advers olaylar, (ilaç ilişkisine bakılmaksızın belirtilmiştir): Titreme, yüzde ödem, ateş, jeneralize ödem, halsizlik, boyunda rijidite, pelvik ağrı, retroperitoneal hemoraji, atriyal fibrilasyon, atriyal flater, serebral enfarkt, serebral iskemi, konjestif kalp yetmezliği, kardiyak arrest, hemoraji, hipotansiyon, miyokard enfarktüsü, miyokard iskemisi, nodal aritmi, postural hipotansiyon, supraventriküler taşikardi, senkop, variköz ven, vazodilatasyon, ventriküler ekstrasistoller, ventriküler taşikardi, anoreksi, kolelityazis, kolit, duodenal ülser, duodenit, özofageal hemoraji, özofajit, gama glutamil transferaz değerlerinde artış, gastrit, gastroenterit, dişeti kanaması, hematemez, melena, peptik ülser, periodontal abse, rektal hemoraji, mide ülseri, dilde ödem, diabetes mellitus, anemi, ekimoz, demir eksikliği anemisi, polisitemi, purpura, kreatinin artışı, gut, hiperlipidemi, hiperürisemi, artralji, kemik ağrısı, bursit, anksiyete, insomni, nevralji, astım, epistaksis, hemoptizi, pnömoni, sinüzit, deride kuruluk, furonkülozis, deri hipertrofisi, ürtiker, ambliyopi, körlük, konjunktivit, diplopi, kulakta ağrı, gözde hemoraji, retinal hemoraji, tinnitus, albuminüri, sistit, sık idrara gitme, vajinal hemoraji, vajinit. İlaç pazara verildikten sonra bildirilmiş advers ilaç reaksiyonları: İnterstisyel pnömoni, kanama eğilimi, agranülositoz, lökopeni, trombositopeni, serebral hemoraji, gastrointestinal hemoraji, pulmoner hemoraji, subkutan hemoraji, ateş basması, anormal hepatik fonksiyon, sarılık, kaşıntı, ilaca bağlı döküntü, göğüs ağrısı, ağrı, kan şekeri artışı, kan üre seviyesinde artış, trombosit sayısında azalma.

İlaç Etkileşimleri:
Silostazolün diğer trombosit fonksiyonu inhibitörü ilaçlar ile farmakodinamik, diğer ilaçlarla da metabolize olduğu CYP3A4 ve CYP2C19 üzerine etkileri nedeniyle farmakokinetik etkileşimleri olabilir. Silostazolün CYP3A4'ü inhibe etmediği düşünülmektedir. Silostazol ve asetilsalisilik asidin  birlikte verildiği kısa dönem (4 gün veya daha kısa) içerisinde asetilsalisilik asidin tek başına verildiği zamankine göre ADP ile uyarılmış ex vivo trombosit agregasyonu inhibisyonunda %23-35 arası artış görülmüştür. Araşidonik asit ile uyarılan trombosit agregasyonu üzerine aditif veya sinerjik etki yoktu. Klopidogrelin birlikte uygulanması silostazol Cmaks değerinde belirgin değişiklik oluşturmadı (yalnızca %9 artış). Tek doz 400 mg ketokonazol ile tek doz 100 mg silostazol'un birlikte uygulanması ile tek başına silostazol uygulaması karşılaştırıldığında, birlikte uygulanma sırasında silostazol Cmaks değeri %94 ve EAA değeri %129 artmıştır. Eritromisin, CYP3A4'ün orta derecede kuvvetli bir inhibitörüdür. 7 gün boyunca günde 3 kez 500 mg şeklinde uygulanan eritromisin tedavisi sırasında günde tek doz silostazolün birlikte verilmesi silostazol Cmaks değerlerini %47 ve EAA değerini ise %87 artırdı. Diğer makrolid antibiyotiklerin de benzer etkide bulunması beklenebilir. CYP3A4'ün orta derecede inhibitörü olan diltiazemin silostazolün plazma konsantrasyonlarını yaklaşık %53 yükselttiği gösterilmiştir. Tek doz 100 mg silostazolün 7 gün süreyle, CYP2C19 potent inhibitörü omeprazolün günde 40 mg dozları ile birlikte uygulanması halinde, silostazol Cmaks değeri %18 ve EAA değeri %26 artmıştır. Sildenafil ve PDE V inhibitörleri ve PDE III inhibitörleri (milrinon) ile potansiyel ölümcül olabilecek yan etkiye yol açabileceğinden bu grup ilaçlarla kullanımı kontrendikedir. İtrakonazol, flukonazol, mikonazol, fluvoksamin, fluoksetin, nefazodon ve sertralin gibi CYP3A4'ün güçlü inhibitörleri silostazol ile beraber çalışılmamıştır fakat silostazol ve metabolitlerinin plazma düzeylerinde eritromisinin neden olduğu artıştan daha yüksek artışlara yol açmaları beklenebilir. Tek doz 100 mg silostazolün 240 ml greyfurt suyu ile birlikte uygulanması durumunda, greyfurt suyu olmadan, tek başına silostazol uygulaması ile karşılaştırıldığında, silostazol Cmaks değeri %46 ve EAA değeri %14 artmıştır.

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “PLETAL Tablet” hakkında 1 kişi yorum yapmış.

    • necdetdiyor ki:

      tarafımaverilen platal tablet şahsım baypaslıyım karatis kolon ameliyatları geçirdim 2 sefer sten takıldı biri kalpteki bozuldu aldılar biride 2 ay önce bacağıma takıldı kalp kapakçıklarımdada sorun var yaş 77 platel hakkında ilaç barkodunu okuduğumda aydınlatıcı bulmadım plavis monopril vastarel beloç bemiks monaket gibi ilaçlar kullanmaktayım ve ilaç tarifinde kan sulandırıcılar kullanamaz gibi bir bahis ve kalp ritim bozukluğu tansiyon gibi bahisler kalp plimde ritim bozukluğundan takıldı benim gibi binlerce hasta var bu nedenle bu plateli rapor ettiler ama kullanmıyorum verilen bilgiler hastayı aydınlatıcı deyil bazı kelimelerde doktorun anlıyacagı dilden doktor zaten bilerek yazıyor iş hastanında anlaması derim nedense hasta tam aydınlanamıyor ve benimgibide bu ilacı kullanmıyor ilacı siyami ersekte rapor ettiler bilgilerinize

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda