PEXOLA
Tablet

Boehringer Ingelheim
Etken Madde(ler):
Pramipeksol dihidroklorür

Piyasa Şekilleri:
0.25 mg: 100 tablet, 1 mg: 100 tablet, 0.125 mg: 30 tablet içeren blister ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Günlük doz 3 eşit parçaya bölünmüş olarak uygulanır. Başlangıç tedavisi: Dozaj, günde 0.375 mg'lık başlangıç dozundan itibaren basamaklı olarak artırılmalı ve doz artışları, 5-7 günlük aralıklar ile yapılmalıdır. Hastalarda tolere edilemeyecek yan etkiler oluşmadığı sürece dozaj, maksimum terapötik etki alınıncaya kadar titre edilmelidir. Eğer daha yüksek gerekli olur ise, günlük doz, haftalık aralıklar ile 0.75 mg artırılmalıdır. Maksimum günlük 4.5 mg'dır. İdame tedavisi: Günlük bireysel dozlar 0.375 mg ile maksimum 4.5 mg aralığında olmalıdır. Tedavinin sonlandırılması: Birkaç gün boyunca basamak tarzında azaltılarak sonlandırılmalıdır. Eş-zamanlı levodopa tedavisi alan hastalarda dozaj: Gerek doz artırımı gerekse idame tedavisi sürelerinde, levodopa dozunun azaltılması önerilir. Böbrek bozukluğu olan hastalarda dozaj: Kreatinin klirensi 20-50 ml/dak. arasında olan hastalarda başlangıçtaki dünlük doz, 2 bölünmüş doz şeklinde uygulanmalı ve 0.125 mg ile başlanmalıdır (0.25 mg/gün). Kreatinin klirensi 20 ml/dak. altındaki hastalarda, günde tek doz şeklinde uygulanmalı ve 0.125 mg ile başlanmalıdır. İdame tedavisi sırasında böbrek fonksiyonları azalır ise, doz, kreatinin klirensindeki azalma ile aynı oranda azaltılır.

Endikasyonları:
İdiyopatik parkinson hastalığındaki bulgu ve belirtilerin tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:
Pramipeksol ya da ürünün herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılık halinde kontrendikedir.

Uyarılar:
Böbrek bozukluğu olan hastalarda doz azaltımı önerilir. Halüsinasyonlar ve konfüzyon, dopamin agonistleri ve levodopa tedavilerinin bilinen yan etkileridir. Hastalıkları ileri düzeyde olan kişilere levodopa ile kombine verildiğinde, erken dönem monoterapiye göre, halüsinasyonlar daha sık olmuştur. Dopaminerjik tedavinin aniden kesilmesiyle, bir nöroleptik malign sendromu düşündüren semptomlar bildirilmiştir. Pramipeksol ile tedavi edilen hastalar günlük aktiviteleri sırasında aniden uykuya daldıklarını bildirmişlerdir. Eğer hasta belirgin günlük uyuklama hali yada ani uykuya dalma epizotları gösteriyorsa ve bu günlük aktivitelerini yerine getirmede problem yaratıyorsa, pramipeksola devam edilmemelidir. Gebelikte yalnızca potansiyel yararları, fetüs üzerindeki olası riske ağır bastığında kullanılmalıdır. Gebelik kategorisi C'dir. Kadınlarda süte geçip geçmediği üzerinde çalışma yoktur. İnsanlarda prolaktin salınımını inhibe etmesi nedeniyle, laktasyon inhibisyonu beklenmektedir.

Yan Etkileri:
Hastalığın erken dönemlerinde daha sık karşılaşılan istenmeyen reaksiyonlar somnolans, konstipasyon, asteni, halüsinasyon, bulantı, başdönmesi, uykusuzluk olarak bildirilmiştir. İleri dönemlerde, levodopa tedavisi ile kombine halde, diskineziler, halüsinasyonlar, postural hipotansiyon, uykusuzluk olarak bildirilmiştir. Bazı hastalarda tedavinin başlangıcında, özellikle çok hızlı titre edildiğinde, hipotansiyon oluşabilir. İnsomnia ve periferik ödem bildirilmiştir. Pramipeksol ile tedavi edilen hastalar günlük yaşam aktiviteleri sırasında uyuyakaldıklarını bildirmişlerdir; bu olayların bazıları motorlu taşıtların kullanılması sırasında ortaya çıkmış ve bazen kazalar ile sonuçlanmıştır. Somnolans, günde 1.5 mg'ın üstündeki dozlarda pramipeksol alan hastalarda yaygın bir olaydır ve mevcut uyku fizyolojisine göre, derin bir uykuya dalma öncesinde, her zaman oluşmaktadır.

İlaç Etkileşimleri:
Amantadin ile böbreklerden aynı sistem içinde ekstrete olmaları dolayısıyla, etkileşim olasılığı vardır. Pramipeksol dozu artırılırken, levodopa dozunun azaltılması ve diğer antiparkinson ilaçlarının dozlarının sabit tutulması önerilmektedir.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “PEXOLA(Tablet)” hakkında 1 kişi yorum yapmış.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda