0 SURGAM(Supozituvar) yorumları, fiyatı ve hakkında herşey

SURGAM
Supozituvar

Aventis Pharma
Etken Madde(ler):
Tiaprofenik asit 300 mg

Piyasa Şekilleri:
6 supozituvar içeren ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Sabah ve akşam birer supozituvar uygulanır veya oral tedaviyi tamamlamak üzere gece yatarken sadece 1 supozituvar kullanılır. Yalnız yetişkinlere uygulanmalıdır.

Endikasyonları:
Antienflamatuvar özelliğine bağlı analjezik etkisi nedeniyle romatizmal hastalıklar (artrozlar, romatoid artrit, poliartrit, periartrit, tendinit), burkulmalar, kırıklar, diğer travmalar, genel ve özel cerrahi dallarında karşılaşılan sekeller, ortopedik cerrahi, yüzeysel flebit ve fleboskleroz, tonsillit, farenjit, sinüzit ve otitin tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:
Mutlak kontrendikasyonlar: Belirgin bazı ilaçlara, örneğin aspirin veya prostaglandin sentetazı inhibe edici diğer preparatlara karşı astma kriziyle reaksiyon gösteren hastalar, tiaprofenik aside karşı aşırı duyarlılık, anamnezde mevcut veya geçirilmekte olan mide ülseri, ağır hepatosellüler ve renal yetmezlikler. Nisbi kontrendikasyonlar: Başka bir antienflamatuvar ilaçla, örneğin aspirinle birlikte kullanımı, oral antikoagülanlardan heparinle, hipoglisemi yapan sülfamidlerle ve lityumla birlikte kullanımı.

Uyarılar:
Özellikle antikoagülanları kullanan hastalarda gastrointestinal belirtilerin artması olasılığı bulunduğundan mide-barsak bozukluklarına ilişkin belirtilere dikkat edilmelidir; gastrointestinal hemoraji görülürse ilaç hemen kesilmelidir. Tiaprofenik asit bir enfeksiyon hastalığı veya olasılığı varsa dikkatle kullanılmalıdır; çünkü organizmanın enfeksiyona karşı doğal direncini azaltabilir ve enfeksiyonun alışılagelen arz ve belirtilerini maskeleyebilir. Tiaprofenik asit proteinlere yüksek oranda bağlanır. Bu nedenle aynı özelliğe sahip diğer ilaçlarla (örn. antikoagülan, sülfonamid) birlikte kullanıldığında ilaç dozlarının ayarlanması gerekir. Tiaprofenik uygulanan hastalarda deride vezikül tipinde lokal döküntüler görülebilir, böyle bir durumda ilaç hemen kesilmelidir. Tiaprofenik asit sodyum retansiyonu ve buna bağlı ödem yapabilir. Kalp yetmezliği, siroz, nefrotik sendrom gibi hastalıkları olanlarda, diüretik kullananlarda, kronik böbrek yetmezliği olanlarda ve özellikle yaşlı hastalarda tedavinin başında çıkarılan idrar miktarı ve böbrek fonksiyonu izlenmelidir. Gebeliğin ilk ve üçüncü üç ayında kullanılmamalıdır. Az miktarda anne sütüne geçebileceğinden emziren kadınlara verilmemelidir. Peptik ülser, ciddi hepatik veya renal yetmezliği olanlarda, astımlı hastalarda ya da başta aspirin olmak üzere diğer nonsteroidal antienflamatuvarlara duyarlılığı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Yaşlılar, uygulama sırasında görülebilecek advers etkilere eğilimleri daha fazla olduğundan bu konuda uyarılmalıdır. Tiaprofenik asitin çocuklarda kullanımıyla ilgili yeterli kanıt bulunmamaktadır.

Yan Etkileri:
Gastrointestinal: Bulantı, kusma, epigastrik ağrı, pasaj bozuklukları, ülser, ülser perforasyonu, anemiye sebep olan gizli veya açık gastrointestinal kanama. Hipersensitivite reaksiyonları: Mukokutanöz: Raş, ürtiker, kaşıntı, anjiyonörotik ödem, purpura; çok nadiren polimorfik eritem ve lokalize döküntüler, çok nadiren fotosensitivite. Respiratuvar: Özellikle aspirin ve diğer nonsteroid antienflamatuvar ilaçlara karşı allerjisi olanlarda astma atakları. Hematolojik: Trombositopeni. Sistemik: Hipotansiyonla birlikte halsizlik Üriner sistem: Üriner semptomlar (mesane ağrısı, dizüri, poliüri) hematüri veya sistit görülebilir. Nadir vakalar tedavinin devamıyla ağırlaşmıştır. Üriner semptomlar görülürse tiaprofenik asit tedavisi kesilmelidir. Sinir sistemi: Nadiren vertigo, kulaklarda uğultu ve sersemlik. Renal: Sodyum ve su retansiyonu, reversibl böbrek yetmezliği. Hepatik: Nadiren karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler.

İlaç Etkileşimleri:
Tiaprofenik asit oral antikoagülanların, heparinin ve sülfonamidlerin etkisini artırabilir. Lityumlu ilaçlar tiaprofenik asit ile birlikte kullanılmamalıdır. Diüretiklerin etkinliği azalabilir. Methotreksat'ın hematolojik toksisitesini ve tiklopidinin antiagregan etkisini artırabilir. Ülseratif ve hemorajik etkileri bakımından additif bir potansiyeli vardır.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “SURGAM(Supozituvar)” hakkında kimse yorum yapmamış ilk siz yapmak istermisiniz?.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda