SELECTRA
Kapsül

Sanovel
Etken Madde(ler):
Sertralin

Piyasa Şekilleri:
100 mg: 14 kapsül, 50 mg: 28 kapsül, 25 mg: 28 kapsül, 50 mg: 14 kapsüllük blister ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Yetişkinler; Depresyon ve obsesif kompulsif bozukluk tedavilerinde tavsiye edilen doz, günde 1 defa 50 mg’dır. Panik bozukluk tedavisinde ise başlangıç dozu, günde 1 defa 25 mg’dır. Doz bir hafta sonra günde 1 defa 50 mg’a artırılmalıdır. 50 mg’lık doza yanıt alınamayan hastalarda, maksimum 200 mg/gün’e kadar doz artışı yapılabilir. Doz artışı bir haftadan daha az aralıklarda yapılmamalıdır. Günde 1 defa sabah veya akşam, tercihen yemekle birlikte alınmalıdır. Çocuklar; obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde başlangıç dozu, 6-12 yaş çocuklarda günde 1 defa 25 mg ve 13-17 yaş çocuklarda ise günde 1 defa 50 mg’dır. 25 mg veya 50 mg/gün’lük başlangıç dozuna yanıt alınamayan hastalarda, maksimum 200 mg/gün’e kadar doz artışı yapılabilir. Hepatik veya renal yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır ve gerekli durumlarda doz düşürülmelidir. İdame tedavisi; depresyon tedavisindeki sistematik değerlendirmesi sırasında, antidepresan etkinliğinin 50-200 mg/gün’lük (ortalama doz : 70 mg/gün) dozda 8 haftalık akut tedaviyi (total 52 hafta) takiben 44 haftaya kadar olan periyodlarda devam ettiği gösterilmiştir.

Endikasyonları:
Depresyon tedavisinde, hastalarda mani  hikayesi olsun veya olmasın, endikedir. Tatminkar bir  cevabı  takiben, tedavinin devam edilmesi, depresyonun başlangıç epizodunun nüksünün veya yeni depresyon epizodlarının oluşmasının engellenmesinde etkilidir. Obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde endikedir. Başlangıçtaki yanıtı takiben, obsesif kompulsif bozukluğun uzun süreli tedavisinde 2 yıla kadar devamlı etkinliği, emniyeti ve tolerabilitesi gösterilmiştir. Obsesif kompulsif bozukluğu olan 6 yaşından büyük pediyatrik hastaların tedavisinde de endikedir. Agorafobi ile beraber seyreden panik bozukluk dahil olmak üzere panik bozukluğu tedavisinde endikedir. Travma sonrası stres bozukluğu tedavisinde de endikedir.

Kontrendikasyonları:
Sertraline hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda ve birlikte monoaminoksidaz inhibitörü alan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:
Sertralin ile birlikte selektif MAO inhibitörü olan selegilin ve reversibl MAO inhibitörü olan moklobemid dahil, monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) alan hastalarda, bazen fatal olabilen, ciddi reaksiyonlar bildirilmiştir. Bazı hastalarda serotonin sendromuna benzer görünümler meydana gelmiştir ki bu sendromun semptomları şunlardır: hipertermi, rijidite, miyokloni, vital bulgularda muhtemel hızlı dalgalanmalarla birlikte otonom değişkenlik, konfüzyon, irritabilite dahil mental durum değişiklikleri, deliryum ve komaya varabilen ileri derecede ajitasyon.  Bu  nedenle, sertralin MAOI ile kombine olarak veya MAOI tedavisinin kesilmesinden sonraki 14 gün içinde kullanılmamalıdır. Benzer şekilde,  MAOI tedavisi başlatılacaksa sertralinin kesilmesinden sonra arada en az 14 gün bulunmalıdır. Selektif Serotonin Geri Alım İnhibitörlerinden (SSRI), antidepresanlardan veya antiobsesif ilaçlardan sertraline geçiş yapılırken, en uygun zamanlama konusunda sahip olunan kontrollü deneyimler sınırlıdır. Özellikle fluoksetin gibi uzun etkili ajanlardan sertraline geçerken dikkatli ve titiz bir medikal  değerlendirme yapılmalıdır. Bir selektif serotonin geri alım inhibitöründen (SSRI) diğerine geçiş için gerekli arınma (wash out) zamanı belirlenmemiştir. Erken klinik çalışmalar sırasında sertralin ile tedavi edilen hastaların yaklaşık %0.4'ünde mani veya hipomani aktivasyonu görülmüştür. Major duygulanım bozukluğu olan ve piyasadaki diğer antidepresanlarla ve antiobsesif ilaçlarla tedavi edilen hastaların küçük bir oranında da mani/hipomani aktivasyonu bildirilmiştir. Konvülsiyonlar antidepresan  ve antiobsesif ilaçlar için potansiyel bir risktir. Sertralin, anstabil epilepsili hastalarda kullanılmamalı ve epilepsisi kontrol altında olan hastalar dikkatle gözetim altında tutulmalıdır. Hastada konvulsif nöbetler oluşursa sertralin tedavisi derhal kesilmelidir. Depresyonda intihar girişimi olasılığı bulunması  ve belirgin remisyon oluşuncaya kadar devam edebilme ihtimali nedeni ile, hastalar tedavinin başlangıç dönemlerinde yakın olarak izlenmelidir. Sertralinin psikomotor performans üzerine hiç bir etkisi yoktur. Ancak psikotrop ilaçlar, vasıta sürme veya makine kullanma gibi potansiyel olarak tehlikeli işlerin  yapılabilmesi için gerekli zihinsel ve fiziksel kabiliyetleri azaltabileceğinden, hasta gereğince uyarılmalıdır. Sertralin yoğun bir biçimde karaciğerde metabolize olur. Çok dozlu bir farmakokinetik çalışmada, normal kişilerle karşılaştırıldığında, hafif stabl sirozu bulunan hastalarda daha uzun eliminasyon yarı ömrü ve yaklaşık 3 kat artmış EAA (Eğri Altı Alanı) ve Cmaks bulunmuştur. Plazma proteinlerine bağlanmada iki grup arasında anlamlı bir farklılık olmamıştır. Sertralin karaciğer hastalığı olan kişilerde ihtiyatla kullanılmalıdır. Karaciğer bozukluğu olan hastalara daha düşük veya daha seyrek doz verilmelidir. Sertralinin düşük renal atılımından beklendiği gibi sertralin dozu, böbrek yetmezliğinin derecesine bağlı olarak ayarlanmak zorunda değildir. 6-17 yaş grubundaki depresyonlu veya obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalarda sertralin yetişkinlerdekine benzer bir farmakokinetik profil gösterir. Hamilelik kategorisi C’dir. Gebelik esnasında, sertralin ancak öngörülen yararlar risklerden fazlaysa kullanılmalıdır. Emziren annelerde kullanımı; yararının riskinden daha fazla olduğu düşünülmedikçe önerilmemektedir. Eğer hamilelikte ve/veya emzirme döneminde sertralin kullanılıyorsa, hekim, sertralinin de dahil olduğu SSRI grubu antidepresanları kullanan bazı annelerin yenidoğan bebeklerinde rapor edilen, aniden kesilme reaksiyonlarıyla uyumlu semptomların da dahil olduğu semptomların bildirildiğinin farkında olmalıdır. Çocuk doğurma çağındaki kadınlar, sertralin alırken, uygun bir doğum kontrol yöntemi uygulamalıdırlar.

Yan Etkileri:
Depresyon ve obsesif kompulsif bozukluk için yapılan çok dozlu klinik çalışmalarda sertralin kullanımı ile plaseboya göre daha sık görülen yan etkiler: Ağız kuruluğu, terleme artışı, baş dönmesi, tremor, diyare/yumuşak gaita, dispepsi, bulantı, iştahsızlık, uykusuzluk, somnolans, seksüel disfonksiyondur (esas olarak erkeklerde ejakülasyon gecikmesi). Obsesif kompulsif bozukluğu ve panik bozukluğu olan hastalarda gözlenen yan etki profili depresyon hastalarında görülenlere benzerdir. Pazarlama sonrasında sertralin alan hastalarda görülen ancak ilaçla muhtemel ilişkisi kanıtlanmamış olan advers olaylar: Seyrek (>=%1): Asteni, halsizlik, sıcak basması, göğüs ağrısı, çarpıntı, baş ağrısı, hareket bozuklukları (hiperkinezi, hipertoni, diş gıcırdatma veya yürüyüş şekli anormalliklerini de içeren ekstrapiramidal semptomlar), parestezi, hipoestezi, karın ağrısı, kusma, ajitasyon, anksiyete, menstrual düzensizlikler, döküntü. Nadir (%0.1-1): Midriazis, ateş, hipertansiyon, periorbital ödem, senkop, taşikardi, migren, purpura, depresif semptomlar, hallüsinasyon, alopesi. Çok nadir (<%0.1): Priapizm, alerjik reaksiyonlar, alerji, koma, konvülsiyonlar, galaktore, hiperprolaktinemi, hipotroidizm, pankreatit, değişmiş trombosit fonksiyonu, kanama anomalisi (epistaksis,  gastrointestinal kanama veya hematüri gibi) lökopeni, trombositopeni, anormal klinik laboratuar sonuçları, serum transaminazlarında (SGOT ve SGPT) asemptomatik artışlar, ciddi karaciğer olayları (hepatit, sarılık ve karaciğer yetmezliği dahil), hiponatremi, serum kolesterolünde artış, agresif reaksiyon, psikoz, bronkospazm, anjioödem ve eritema multiforme gibi ciddi eksfoliatif deri hastalıklarına dair seyrek raporlar, yüzde ödem, üriner retansiyondur. Ayrıca sertralinin kesilmesinin ardından ajitasyonu, anksiyeteyi, baş dönmesini, baş ağrısını, bulantıyı ve paresteziyi içeren semptomlar rapor edilmiştir. Ayrıca serotonin sendromu ile görülen belirti ve semptomlar bildirilmiştir: Bazı vakalarda serotonerjik ilaçların beraber kullanımı ile görülen bu yan etkiler, ajitasyon, konfüzyon, fazla terleme, diyare, ateş, hipertansiyon, rijidite ve taşikardiyi içerir.

İlaç Etkileşimleri:
Sertralin ile birlikte selektif MAO inhibitörü olan selegilin ve reversibl MAO inhibitörü olan moklobemid dahil, monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) alan hastalarda, bazen fatal olabilen, ciddi reaksiyonlar bildirilmiştir. Bazı hastalarda serotonin sendromuna benzer görünümler meydana gelmiştir ki bu sendromun semptomları şunlardır: hipertermi, rijidite, miyokloni, vital bulgularda muhtemel hızlı dalgalanmalarla birlikte otonom değişkenlik, konfüzyon, irritabilite dahil mental durum değişiklikleri, deliryum ve komaya varabilen ileri derecede ajitasyon.  Bu  nedenle, sertralin MAOI ile kombine olarak veya MAOI tedavisinin kesilmesinden sonraki 14 gün içinde kullanılmamalıdır. Benzer şekilde,  MAOI tedavisi başlatılacaksa sertralinin kesilmesinden sonra arada en az 14 gün bulunmalıdır. Günde 200 mg sertralinin birlikte alınması, sağlıklı kişilerde alkolün, karbamazepinin, haloperidolün veya fenitoinin kognitif  ve psikomotor performans üzerindeki etkisini arttırmaz. Ancak sertralinin alkol ile birlikte kullanımı tavsiye edilmemektedir. Lityum ve sertralinin birlikte verilmesi lityum farmakokinetiğini anlamlı olarak değiştirmez. Ancak muhtemel bir farmakodinamik etkileşmenin işareti olabilecek şekilde tremorda artış oluşturur. Sertralin, lityum gibi serotonerjik mekanizmalar yolu ile etki eden ilaçlarla birlikte kullanıldığında, hastalar uygun bir şekilde izlenmelidir. Kronik 200 mg/gün sertralin uygulaması, fenitoinin metabolizmasında klinik açıdan önemli bir inhibisyon oluşturmaz. Gene de, sertralin terapisinin başlanmasının ardından, uygun fenitoin doz ayarlamaları ile, plazma fenitoin konsantrasyonlarının izlenmesi tavsiye edilir. Sertralin ve sumatriptan kullanımının ardından güçsüzlük, hiperrefleksi, koordinasyon bozukluğu, konfüzyon, anksiyete ve ajitasyon görülen hastalara dair seyrek pazarlama sonrası raporlar mevcuttur. Sertralin plazma proteinlerine bağlandığından, plazma proteinlerine bağlanan diğer  ilaçlarla etkileşme potansiyeli bulunduğu akılda tutulmalıdır. Varfarin ile birlikte günde 200 mg sertralin verilmesi, protrombin zamanında klinik  önemi  bilinmeyen, küçük bir artışa sebep olmuştur. Diazepam veya tolbutamidin günde 200 mg sertralin ile birlikte  verilmesi,  bazı  farmakokinetik  parametrelerde, küçük değişikliklere sebep olmuştur. Simetidin ile birlikte verilmesi sertralin klirensinde önemli düşüşlere sebep olmuştur. Bu değişikliklerin klinik önemi bilinmemektedir. Sertralin, atenololün beta adrenerjik blokaj aktivitesini etkilememiştir. İzoenzim CYP 2D6’nın aktivitesini inhibe etme bakımından antidepresanlar arasında farklılık vardır. Bu durumun klinik önemi, inhibisyonun derecesine ve beraber uygulanan ilacın terapötik indeksine bağlıdır. Dar terapötik indeksli CYP 2D6 substratları, trisiklik antidepresanlar ile propafenon ve flekainid gibi Sınıf I C antiaritmikleri içerir. Rutin etkileşme çalışmalarında sertralinin günde 50mg kronik dozu ile CYP2D6  izoenzim aktivitesinin bir markeri olan desipraminin kararlı durum plazma düzeylerinde minimal bir yükselme (ortalama %23-37) görülmüştür.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

  “SELECTRA(Kapsül)” hakkında 45 kişi yorum yapmış.

  • burcudiyor ki:

   doktor bey bu sabah misol kullanmaya başladım doktorun tavsiyesi olarak ilk yarım tabletle başladım.sabah 7 de ilacı aldım ve uzandım inanılmaz anlar yaşadım halusinasyonlar gördüm kalp çarpıntısı korku ağız kuruluğu hepsini yaşadım.birbuçuk saat kendimle boğuştum.eşim eve geldi kızımla konuştum yanımda uyuyan oğlum ayakta geziyodu olmayacak şekilde görüntülerle karşılaştım ama bilincim yerindeydi sizden ricam ilacı bırakıp bırakmamam konusunda yardımcı olmanız.şu an ilacı kullanalı 4 saat oldu daha iyiyim teşekkürler....

  • fethi öztürkdiyor ki:

   selectra25 kullanıyorum ama hiç bir etkisini görmedim cok cabuk sinirleniyorum kendime gelmem cok zaman alıyor aklımdan cok kotü seyler akla gelmeyen planlar içine giriyorum bir arkadasıma sinirlenirse hemen onu öldürme planı yapıyorum kendimden korkar oldum tehlikeli bir canavar olmaktan ve bedeli çok ağır bir olay yapmaktan korkuyorum yardım edermisiniz... şimdiden teşekürler

  • mervediyor ki:

   selam arkadaşlar ben merve, bende anksiyete obsesyon ve depresyon vardı.ilk psikiyatriye gittiğimde delirecekmiyim yada delimiyim korkusuyla girdim hastane kapısından.psikiyatri polikliğinden uzak bi yerde oturuyor sıramı bekliyodum.tamam buraya kadar hayat dedim.çaresi olmayan bi dert bendeki vs... sonra poliklinikten içeri girdimdünyalar tatlısı bi psikiyatrle karşılaştım.ağlamaktan fazla bişey anlatamadım.neyse korkular kaygılar, suçluluk duygusu inanın dışarıdan beni tanıyan insanlar melek gibi bi insansın derken ben kendimi dünyanın en kötü insanı olarak görüyordum.selectra 200 mg kullanıyorum çok şükür iyiyim.korkulu rüyalarım sona erdi.tamam buraya kadar dediğim heranda umudum oldu ilacım doktorum inançlarım beni seven yakınlarım ve mutluluğun en güzeline layık olan bizler için güneş doğmalı dedim.ve doğdu ALLAH yardımcımız olsun.hepinize geçmiş olsun

  • gökçediyor ki:

   mrb.bnde selectra 50 kullanıyorm.ellerim tıtrediği için gittm we doktor bunu werdi.ancak hiç bi etkisi olmadı hala ellerim titriyor.aşırı bir dikkat dağınıklığı,huzursuzluk war.kafamda bir sürü şey kuruyorum.bu ilacı her içtiğimde içmesemmi diyorum.ne yapmalıyım sizce?teşekkürler.

  • gfbdiyor ki:

   arkadaşlar bende selectra kullanıcam daha önce bi hap daha kullandım ve aşırı kilo aldım şimdide tekrar kilo almaktan korkuorum kullananlar bilgilendirirse sevinirim selectra kilo aldırıyo mu

  • iremdiyor ki:

   arkadaşlar ben 2 yıldır selectra kullanıyorum kötü yönde hiçbir yan etkisini görmedim bu zamana kadar.kilo falan da aldırmıyor ayrıca bırakırkende zorlanmıyorsunuz.endişeniz olmasın rahatlıkla kullanabilirsiniz.

  • canandiyor ki:

   hangi depresan kilo aldırıyor lütfen soyleyın 175 boyundayım 47 kıloyum!!ve doktorum 50 lik selectra verdı 15 gun sora etkısını gosterır kullanmayıda bırakma 15gun sora dedı hakıkaten 15 dun sora etkı gostermeye başlıo mu

  • cedrinadiyor ki:

   ben 9 ay boyunca cedrina ve selectra kullandım kendimi çok iyi hissetiğimi düşünerek tedavimi yarım bıraktım ikiside çok güzel ilaçlar bende kilo sorunu yapmadı.2 yıl aradan sonra şimdi tekrar rahatsızım dr um okb teşhisi koydu şuan misol 100 mg ve atarax kullanıyorum,umarım çabuk iyileşirim.hasta olan herkese rabbim şifalar versin

  • güneşdiyor ki:

   selam arkadaşlar kız arkadaşım misol 50mg kullanmaya başlayacak ben çok tedirginim bu ilaçların aşırı yan etkisi olduğunu çok duydum kullananlar acaba yazabiliri mi? Birde merve kız arkadaşım aynen senin durumundaydı. Psikologun ismini verebilir misin? Gittiğimiz psikologdan pek hoşlanmadı arkadaşım. Teşekkür ederim Allah herkese acil şifalar versin.

  • btldiyor ki:

   bende ankısiyete hastalığı vardı psikyatristim selectra verdi şu anda kullanıyorum ve kilo almaktan korkuyoum sonuçta bu tür haplar genelde kilo aldırır acaba kilo aldırırmı selectra

  • duygudiyor ki:

   arkadaşlar.kilo almanız yada vermeniz hastanın bünyesine bağlıdır.ben bu ilacı 3 haftadır kullanıyorum.ama inanamazsınız geceleri sanki gökyüzünde ruhum özgürce dolaşıyor.bazen o kadar tuhaf şeyler görüyorum ki gerçek gibi.çok tuhaf değil mi?bi insan neden böyle mazoşist davranabilir ki. .

  • miraydiyor ki:

   bana da dr anksiyete teşhisi koydu ve selectra 25 onerdı ancak 7 aylık bir oğlum var ve hala az da olsa emziriyorum o yüzden de ilaca başlayamadım.emzirirken bu ilacı kullanan varmı arkadaşlar???

   • nazlidiyor ki:

    Arkadasim emziriyoken selekta kullandm.probleolmadi.cipralex super bi ilac ama inanilmaz kilo yapti 29 kilo aldirdi bi senede.ama misol kilo yapmiyo.her turlu ilac kullandim.siddettl. depresyon tedavisi gordum

  • Ertuğruldiyor ki:

   Depresyon hastasıyım. Selectra 50 mg ile başlamıştım doktor tavsiyesiyle lustral special 100 mg ile devam ediyorum. Ancak kendimi çok boş hissediyorum. Anormal derecede (6 ayda 10 kilo) kilo aldım. Sigarada kullanıyorum doktor ilaçlarımı bırakmamam gerektiğini söylüyor bırakırsamda çok agresif oluyorum. Ama kilo almak da istemiyorum. Hayatı seviyorum ama üstümdeki bu bunaltıdan bir türlü kurtulamıyorum. Başka bir ilaç tavsiye edecek olan var mı? Anlatabileceğim bir derdimde yok neden böyleyim?

  • nurhandiyor ki:

   bende kaşıntı vardı. birçok cilt doktoruna gittim. bi faydası olmadı. son gittiğim cilt dokroru beni ruh hastalıklarına sevketti.doktorum 50 mg selectra verdi bir aydır kullanıyorum.şimdilik faydasını görmedim ama doktorum en az 8 ay kullanacaksın dedi. inşallah faydası olur!!!!!

  • ermandiyor ki:

   slm ben bugün nöron psikiyatriye gittim selectra 50 mg yazdı doktor..hemen bitane içtim ve etkisini 10 dkkada gösterdi suan başım dağınık bi vaziyette toparlayamıyorum şikayetçide değilim hani böle iyi hayat:) yazlız kilo yapıyorsa çok daha güzel olur..inşallah tersine kilo vermem...

  • Nermindiyor ki:

   selam arkadaşlar, bende de aşırı sinirlilik hali vardı ve bu şikayetle doktora gittim muayenede bana birşey demedi selectra adlı ilacı başladı ben başta bana bu kadar zarar vereceğini bilmeden başladım prospektüsünü okumadan çok pişman oldum, başta 2 ay kadar kullandım ve iyi olduğumu düşünerek aniden kestim ve bende inanılmaz el ve ayaklarımda uyuşmalar karıncalanmalar başladı ellerinde titremeler baş dönmesi kulak çınlaması falan.baya bir yan etkisini gördüm şu anda kesinlikle kullanmıyorum ama sinir halim devam ediyor ne yapmalıyım yard. olur musunuz?

  • özgediyor ki:

   Doktor bana da selectra 25mg, anaframil 50mg, quet 25 mg ilaçlarını verdi ilaçları aldım fakat yan etkilerinden dolayı içmek istemiyorum içmek istesemde yan etkileri geliyor aklıma ve içmiyorum

  • Aykut KÖSEdiyor ki:

   Ben de Selectra kullanıyorum.İlk 7 gün 50 mg kullandım.Sonraki 7 gün 100 mg.Sonraki 7 gün 150 mg.Ve doktor 3.haftadan itibaren 200 mg doza çıkardı.1 ay kullan dedi.Arkadaşlar ilk hafta hiç bir etkisi olmadı diyebilirim.Ama 100 mg ye çıkınca gerçekten etkili oldu.Çok rahatlatıcı bir ilaçtır kendisi.Korkmayın kullanınca mutlu hissediyorsunuz kendinizi.Normal bir insan gibi davranıyorsunuz.Yaşadığınızı insan olduğunuzu çevrenizin farkına vardığınızı hissediyorsunuz.Yan etkisini de görmedim.Sadece çok fazla rüya görmeye başladım.Geçmiş hatıralarla ilgili çok fazla rüya görüyorsunuz.Bir de gece yastığa başınızı koyunca çok tuhaf bir uçma tarzı mutluluk olabiliyor.Ama kötü bir yan etkisi yoktur.Uykusuzluk yapabiliyor biraz.Bana sabah at dedi doktor.Uykusuzluk yapar gece atarsanız.

  • örnekdiyor ki:

   ben kullanalı 2 gün oldu ama ertesi günü değişikliği farkettim ki ben 25 mg günde 1 tane içiyorum. psikolojik olaraktır o falan değil cidden değişikliği hissediyorsunuz. sizi mülayim sessiz sakin biri yapmıyor hatta biriyle tartıştım bile ama yine de asabiyet için belki daha farklı ilaç kullanılabilir. ama sosyal fobi veya takıntı gibi probler varsa kesinlikle kullanın derim. algıyı arttırıyor genelde öğrencilere veriyorlarmış bunu zaten. yerimden kalkıp birine cevap vermeye tenezzül bile etmeyip bütün gün sessizce oturan ben eski halime döndüm şakıyorum şimdi. kendimi görünce şaşırdım. ama işe yaramayanlar belki çok büyük depresyondaydılar o yüzden tam etkisini göstermemiş olabilir. yalnız mide bulantısı yaptığı ve terleme yaptığı doğru. ağır bir ilaç olduğunu düşünmüyorum ben kesinlikle memnunum.

  • mervediyor ki:

   Merhabalar bir sene once panik atak ve panik bizukluk asiri kaygi deliricem hissi ile gittum doktora.. Ellerm dilim titriyor konusamiyordum sanki bi kabustaydim iceri girdim ve ataklar tam geldi ve ben bagrarak aglamaya basladim.. Hemen doktorum ilgilendi sagolsun.. Ve selektra 50 mg verdi bir sene gecti su an iyiyim hapi azalttk ve 25 mg kullaniyorum.gercekten cok zor panigi yasayan bilir... Cok kotu gunler gecirdim derslerimi kacirdim...ama su an iyiyim umarim sizlerde faydasini gorursunuz.. Kafaniza bisey takmadiginiz surece sorun yok unutmayin siz herseyden daha onemlisiniz

  • selindiyor ki:

   ben ilk hastalığımı okulda yaşamıştım panik atak.insan ölceğini, zannediyor.her gece acile gidiyordum ilacın etkisi 15 günde etki ediyormuş doktora gidip eve gelince bir daha rahatsızlandım.doktor sakinleştirici yapıyor uyuyamıyordum yemek yemiyordum evden çıkmıyordum sınav haftasıydı.selectra atarax kullanıyorum çok iyi geldi yaklaşık 8-9 aydır kullanıyorum ve evdede yanlız kalabiliyorum.panik atak çok kötü bir şey allah düşmanımın başına vermesin çok kötü günlerdi..hala ilaçlarımı kullanıyorum bayramda ilacım bitti eczanede 50mg vardı oda etki etmez dedi eczacı ve tekrar panik atak geçirdim allah herkese şifaa versin banada insan ölücekmiş gibi oluyor.

  • selindiyor ki:

   ben ilk hastalığımı okulda yaşamıştım panik atak.insan ölceğini, zannediyor.her gece acile gidiyordum ilacın etkisi 15 günde etki ediyormuş doktora gidip eve gelince bir daha rahatsızlandım.doktor sakinleştirici yapıyor uyuyamıyordum yemek yemiyordum evden çıkmıyordum sınav haftasıydı.selectra atarax kullanıyorum çok iyi geldi yaklaşık 8-9 aydır kullanıyorum ve evdede yanlız kalabiliyorum.panik atak çok kötü bir şey allah düşmanımın başına vermesin çok kötü günlerdi..hala ilaçlarımı kullanıyorum bayramda ilacım bitti eczanede 50mg vardı oda etki etmez dedi eczacı ve tekrar panik atak geçirdim allah herkese şifaa versin banada insan ölücekmiş gibi oluyor.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda