İ.N.H.
Tablet

Koçak Farma
Etken Madde(ler):
İzoniazid

Piyasa Şekilleri:
300 mg: 50 tablet, 100 mg: 500 tablet, 100 mg: 100 tablet, 300 mg: 500 tablet, 100 mg: 1000 tabletlik ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Tüberküloz Tedavisinde: Erişkinlerde: Tavsiye edilen doz 5 mg/kg/gün olup, günlük doz 1 kerede verilmeli ve günlük total doz 300 mg'ı aşmamalıdır. Çocuklarda: Tavsiye edilen doz 10-20 mg/kg/gün olup, günlük doz 1 kerede verilmeli ve günlük total doz 300 mg'ı aşmamalıdır. Tüberküloz tedavisinde INH daima diğer antitüberküloz ilaçlarla (Rifampisin, Etambutol, Pirazinamid gibi) birlikte kullanılmalıdır. Malnütrisyonu olan ve nöropati predispozisyonu bulunan hastalarda tedaviye Piridoksin (15-50 mg/gün) ilave edilmelidir. Koruyucu Tedavide: Erişkinlerde: 300 mg/gün, tek doz. Çocuklarda: 10 mg/kg/gün tek doz (günlük total doz 300 mg'ı geçmemelidir). INH yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra aç karnına alınmalıdır.

Endikasyonları:
Tüberkülozun tüm şekillerinde ve tüberküloz profilaksisinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:
İzoniazid, ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonu olan hastalarda, (İzoniazid veya başka bir ilaca bağlı hepatit geçirenler,İzoniazide bağlı ateş, titreme, artrit gibi istenmeyen etkiler görülenler) ve akut karaciğer hastalığı olanlardakullanılmamalıdır.

Uyarılar:
Hipersensitivite reaksiyonu oluşursa, tüm ilaçlar kesilerek hasta izlenmelidir. İzoniazid tedavisine yeniden başlanılacaksa, ilaç ancak tüm semptomlar tamamen düzeldikten sonra başlanmalıdır. İlaca düşük dozlarla başlanıp yavaş yavaş doz artırılmalı ve yeniden hipersensitivite reaksiyonu oluşursa ilaç hemen kesilmelidir. İzoniazid fenitoinin atılımını azaltabilir veya etkisini artırabilir. Fenitoin intoksikasyonundan kaçınmak için, antikonvülzanın dozu uygun şekilde ayarlanmalıdır. Hergün alkol kullanan hastalarda İzoniazid hepatit insidansını artırabilir. Kronik karaciğer hastalığı ve ciddi böbrek yetersizliği olan hastalar İzoniazid kullanırken yakından takip edilmelidir. İzoniazid, diyabetik, alkolik, üremik, malnütrisyonu olan ve hamileler gibi piridoksin eksikliği veya nöropati riski görülen hastalarda 10 mg/gün piridoksin ile birlikte kullanılmalıdır. Halsizlik, iştahsızlık, kusma gibi hepatit belirtileri görülen hastalarda ilaç hemen kesilmeli ve hasta değerlendirilmelidir. Periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalı ve transaminazları normalin 3 misline çıkan hastalarda tedavi durdurulmalıdır. Hamilelerde sadece gerçekten gerekli ise kullanılmalıdır. Süte geçer, bu nedenle bu husus gözönüne alınmalıdır.

Yan Etkileri:
Önerilen dozlarda iyi tolere edilir. En sık görülen yan etkileri sinir sistemi ve karaciğerle ilgilidir. Sinir Sistemi: Periferik nöropati en sık görülen yan etkisidir. Doza bağlı olup, genellikle kötü beslenen veya alkolik, diyabetik hastalar gibi norite eğilimli olan hastalarda oluşur. Genellikle ayak ve ellerde uyuşma şeklinde ortaya çıkar. Diğer nörotoksik etkileri tedavi dozlarında nadiren görülür (konvülziyon, toksik ensefalopati, optik nörit, hafıza bozukluğu, toksik psikoz gibi). Gastrointestinal Sistem: Bulantı, kusma ve epigastrik rahatsızlık. Hepatik: Serum transaminazlarında (SGOT, SGPT) yükselme, bilirubinemi, sarılık, nadiren ciddi hepatit. Sık görülen başlangıç belirtileri iştahsızlık, bulantı, kusma, halsizliktir. Hastaların %10-20'sinde hafif ve transient transaminaz yükselmeleri görülebilir. Bu durum tedavinin herhangi bir zamanında görülebilmekle birlikte en sık 4-6 ayda görülmektedir. Birçok vakada ilacın kesilmesine gerek kalmadan transaminazlar normale döner. Nadiren ilerleyici karaciğer hasarı oluşabilir. Hipersensitivite: Ateş, cilt erupsiyonları, lentadenopati, vaskülit. Metabolik ve Endokrin: Piridoksin eksikliği, pellegra, hiperglisemi, metabolik asidoz, jinekomasti.Diğer: Romatik sendrom, sistemik lupus, eritematozize benzer sendrom.

İlaç Etkileşimleri:
İzoniazid hepatik ilaç metabolizması inhibitörüdür. Bu nedenle bazı ilaçların etkilerini artırabilir ve ilaçların toksik konsantrasyonlara ulaşmasına neden olabilir (Fenitoin, primidon, karbamazepin gibi antiepileptikler, diazepam, triazolam gibi benzodiyazepinler, varfarin). Bir kaç haftalık izoniazid tedavisini takiben, teofilin plazma konsantrasyonunun arttığı gözlenmiştir. İzoniazidin enfloran gibi bazı ilaçların metabolizmasını artırdığı bildirilmiştir. İzoniazid ve rifampisinin birlikte kullanımı, hepatotoksisite insidansını arttırabilir. Sikloserin veya disülfiram ile birlikte kullanımı, santral sinir sistemi yan etkilerini şiddetlendirebilir. Kronik alkoliklerde İzoniazid metabolizması artabilir ve etkinliği azalabilir. Aminosalisilik asidin İzoniazidle birlikte kullanımı İzoniazidin yarı ömrünü uzatabilir. Alüminyum ihtiva eden antiasidlerle birlikte alımı absorbsiyonunu azaltır. Piridoksinin yüksek dozları İzoniazidin antibakteriyel etkisini azaltabilir.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “İ.N.H.(Tablet)” hakkında 5 kişi yorum yapmış.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda